loda prive denis    

Technologie zpracování vlhkého zrna

Technologie zpracování vlhkého zrna zde (PDF)
VÝHODY VYUŽITÍ METODY VLHKÉHO ZRNA

V našich zeměpisných podmínkách není
kukuřice běžně používanou plodinou ve výživě prasat. Důvod nespočívá v horší kvalitě než mají ostatní obiloviny, ale především ve vyšší ceně. Živiny v kukuřici jsou v porovnání s pšenicí či ječmenem nejdražší. To však platí pro kukuřici se standardní sušinou.U silážovaného kukuřičného zrna o vyšší vlhkosti je situace jiná. Jeho nižší cena je ovlivněna především výraznou úsporou nákladů na sušení oproti kukuřici se standardní sušinou, ale i úsporou nákladů za konzervační přípravky na bázi kyseliny propionové, které zabraňují zaplísnění. Nižší cenu ovlivňují i vyšší výnosy nových hybridů. Technologická zralost vlhkého zrna kukuřice je při sušině 60 %, z hlediska konzervace se optimální zralost pohybuje při vlhkosti 30 až 35 %.

K výraznému rozšíření ploch, u nichž se dá tato technologie použít, přispělo nejen to, že se sklízí zrno při vyšší vlhkosti, ale i výrazný pokrok v genetice. V České republice je dnes k dispozici široký výběr výkonných hybridů kukuřice vhodných pro tento účel. To spolu s postupným oteplováním klimatu dává možnost pěstovat a sklízet kukuřici na zrno i v takových oblastech České republiky, kde byl ještě před několika lety problém vyrobit kvalitní kukuřičnou siláž o přijatelné sušině.

Dnešní hybridy kukuřice a nižší požadovaná sklizňová sušina umožňují využívat tuto technologii v nadmořských výškách až 500 metrů nad mořem. Nejvýhodnější využití není ani tak v kukuřičné oblasti, kde se dosahuje výnosů přibližně kolem 9 tun po hektaru, ale zejména v řepařské oblasti, kde je více srážek. Zde nejsou výjimkou ani výnosy 12 tun zrna z hektaru, přitom pěstování kukuřice na zrno při standardní sušině by bylo v této oblasti problematické. Další výhodou je zkrácení vegetačního období, což má z agronomického hlediska vliv na použití výhodnějších osevních postupů.VÝHODY SKLIZNĚ VHLKÉHO ZRNA POMOCÍ STROJŮ ROMILL:

 • Sklizeň může probíhat v dřívějších termínech, při vyšších vlhkostech a při méně příznivém počasí, bez navýšení nákladů
 • Prodloužení termínů sklizně - lepší využití sklízecích mlátiček
 • Krmná hodnota vlhkého silážovaného krmiva zvyšuje stravitelnost a zabezpečuje lepší využití energie, a tím i produkční účinnost
 • Zlepšení zdravotního stavu dojnic, zvýšení užitkovosti
 • Zlepšení příjmu krmiva zvířaty
 • Vysoká úroveň hygieny krmiva
 • Optimalizování poměru škrobu v bachoru a tenkém střevě – snížení bachorové acidózy
 • Strukturu krmiva lze řídit podle požadované hrubosti jak pro skot, tak i pro monogastrická zvířata
 • Menší nároky na dopravu při sklizni
 • Pěstování a sklizeň obilovin a kukuřice v horších klimatických podmínkách
 • Uložení krmiva bez vyšších nákladů na stavby