loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

 • PLYNULOST VÝROBY
 • MINIMÁLNÍ PROSTOR
 • ELIMINACE ZMETKOVITOSTI
 • ZKRÁCENÍ ČASU – DESÍTKY MINUTY MÍSTO DNŮ
 • EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE – VÝHRADNĚ K ODVODU VLHKOSTI

Dávkové mikrovlnné sušárny technické a ručně vyráběné keramiky


SILIKÁTOVÉ SUSPENZE OBSAHUJÍ DO 25 % H2O
Po vytvarování polotovarů litím, namáčením, lisováním, točením a tažením je nutné uvedené množství vody snížit na hodnoty umožňující výpal. Kvalitně a efektivně vysušený střep nevykazuje nepřípustné geometrické odchylky nebo trhliny a použitý způsob nevyžaduje zbytečné vícenáklady.
PROGRESIVNÍ SUŠENÍ MIKROVLNAMI
Na rozdíl od keramické hmoty voda elektromagnetické záření absorbuje. Je ohřívána stejnoměrně v každé hloubce stěny produktu. S teplotou se zvyšuje tlak, který vytěsňuje molekuly vody na povrch, kde je tlak nižší. Přiměřeně k druhu suroviny, velikosti, tvaru, tloušťce stěn a aktuálnímu obsahu vody je možné mikrovlnný výkon přesně řídit. Proto je rychlé odpařování, a to i v rizikových místech a fázích, dostatečně pozvolné. Pnutí mezi povrchem a vnitřkem je nulové, deformace nevznikají a spotřeba energie je v každém okamžiku optimální.

TRADIČNÍ VOLNOPROSTOROVÉ SUŠENÍ
Odpočívání vytvarovaných meziproduktů v přilehlých regálech je zdlouhavé. Navíc je bezpečné vesměs jen u výrobků drobných a s nízkou plasticitou. Choulostivé polotovary se odkládají v prostorách s nižší teplotou a vysokou relativní vlhkostí. Balení do paropropustných folií zapříčiňuje kondenzaci na vnitřní stěně obalu, proto musí být stékání vody kvůli rozmáčení a zborcení kontrolováno. Po vytvarování je proces na daném kusu na dlouhou dobu přerušen. Mezisklad je nežádoucí také kvůli záboru výrobních prostor, které mohou být využity efektivněji, nebo nemusely být postaveny vůbec. S uskladněním souvisí náklady na ventilaci, zvlhčování, ochlazování či vyhřívání. V primitivních výrobních podmínkách bez systémů řízení klimatu má silný vliv počasí, přímé slunce, vzdálenost od zdroje tepla či proudění. V manufakturách se obvykle přesně nestanovuje zbytková vlhkost, která se v kritických místech těles může vyskytovat v nepřípustně vysokých hodnotách pro výpal. Kvůli urychlení se přitom část vlhkosti odstraňuje až v peci. Hrozí destrukce po přeměně na páru, která má 1000× větší objem než voda v kapalné fázi. Opatrný pozvolný náběh na vypalovací teplotu je nezbytný. Tuto fázi je třeba experimentálně ověřovat pro výrobky s odlišnou tloušťkou stěny, použitou surovinou aj. Od určitého množství a míry složitosti produkce nemůže být volnoprostorovým sušením dosaženo optimální kombinace nízkých nákladů a vysoké kvality při výrobě keramiky.

NEVÝHODY SUŠENÍ VE VOLNÉM PROSTORU
 • Přerušování plynulosti výroby
 • Prostorové nároky na mezisklad
 • Neproduktivní využití kapacit 
 
KLASICKÉ SUŠENÍ HORKÝM VZDUCHEM
Nejdříve se zbytečně ohřívá vzduch, potom i samotná hmota a až nakonec cílová voda. Povrch se ohřeje jako první a smrští dříve než chladnější vnitřek. Vzniklé tahové napětí na povrchu způsobuje trhliny. Teplo nepůsobí hloubkově jako u mikrovln, neotevřou se póry uvnitř stěny, což by usnadnilo difuzi. Už tak dosahuje pórovitost technické keramiky velmi nízkých hodnot - např. pod 5% jde o keramiku vakuově těsnou. Povrchové póry se přesušením zúží nebo uzavřou a vlhkost nemůže odcházet. V horkovzdušných komorách může docházet i k jednostrannému proudění na těleso a nerovnoměrnému smrštění. Nepřípustné pnutí ukazuje příklad talíře, s již smrštěnými částicemi vysušeného tenkého disku na okraji. Protože se již nepohybují, nemohou vyrovnávat tlaky při sesychání ještě vlhkého středu. Po překročení kritického napětí křehký suchý disk praskne. Zjišťování optimálních sušících režimů pro konkrétní tvary je u konvekčních systémů náročné. Teplotu, prodlevy, vlhkost a proudění vzduchu ovlivňuje složitost, rozměry, materiál a okamžitá vlhkost těles. Zvýšení produktivity naráží na fyzikální limity provázející přestup a prostup tepla od proudícího média. Řešením je dielektrický princip ohřevu, který využívají mikrovlnné technologie.

NEVÝHODY SUŠENÍ HORKÝM VZDUCHEM
 • Dlouhé výrobní časy
 • Vyšší četnost deformací a destrukcí
 • Pouze část energie k ohřevu vzduchu je využita na snížení vlhkosti 
 
SUŠÍCÍ MIKROVLNNÉ KOMORY NA MÍRU KONKRÉTNÍMU SORTIMENTU TECHNICKÉ KERAMIKY
Průmyslová, přesná a inženýrská keramika jsou další názvy pro specializované výrobky s jedinečnými mechanickými, elektrickými, tepelnými a biochemickými vlastnostmi a jejich kombinacemi. Díky odolnosti vůči žáru, opotřebení, otěru, korozi apod. snáší značné zátěže a zachovávají funkčnost s dlouhodobou životností. Uplatňují se v řadě průmyslových oborů: strojírenství, metalurgie, tváření, elektrotechnika, chemie, energetika, papírenství, automotive, letectví, zdravotnictví, měřicí technika. Jde o různorodé tvarové dílce, jako jsou: filtry, sítka, vyzdívky, topná tělesa, izolátory, licí pomůcky, držáky, pouzdra, objímky, trubice, trysky, sondy, svorkovnice, destičky, kroužky, průchodky, laboratorní pomůcky aj. Silikáty, především na bázi přírodních surovin, jsou nejstarší a stále rozšířený materiál v technických aplikacích. Právě u této kategorie s klasickými výrobními postupy, je operace sušení mnohdy klíčová pro úspěšný výsledek. Optimální je dosáhnout v krátkém čase odstranění vody kvůli plynulému přechodu z předchozího vytvarování k navazujícímu výpalu. U rozměrných a vysoce plastických hmot je zájem snížit výrobní čas, který zdlouhavé běžné sušení prodlužuje. Efektivní sériová výroba vyžaduje nízké náklady, z nichž provozní jsou silně ovlivněny spotřebou energie. Při nové výstavbě také investičními nároky na výrobní prostor. Drobný a přesný sortiment klade nejvyšší nároky na dodržení rozměrových tolerancí. U špičkových choulostivých výrobků s vysokou přidanou hodnotou je žádoucí zamezit zmetkům. Mikrovlnná technologie, ze samé fyzikální podstaty dielektrického způsobu ohřevu, je předurčena splnit uvedený soubor požadavků. Účinnost mikrovlnné komory, umístěné na malém prostoru, spočívá v rychlosti sušení s nízkými energetickými nároky, případně v úspoře pracovní síly. Zároveň je tento princip šetrný k zabezpečení kvality.

TYPOVÉ MIKROVLNNÉ SUŠÍCÍ KOMORY PRO UŽITKOVOU A DEKORATIVNÍ KERAMIKU
Především malokapacitní sušárny se uplatňují v dílnách, kde je vysoký podíl ručního řemesla při výrobě keramiky: umělecké, figurální, ozdobné, kamnářské, zahradní, kameniny, hrnčiny a porcelánu. Kromě zrychlení a zkvalitnění výroby před výpalem se pohotový mikrovlnný ohřev, který zpravidla nepřekročí 10 minut, používá k předsušení. Tím se dosáhne žádoucí „kožovité“ konzistence, která na rozdíl od povrchové „krusty“ vytvořené horkým vzduchem zachovává otevřené póry a především průchodnější kapiláry uvnitř stěny. To je optimální stav umožňující také mezioperace jako je retuš, lepení oušek apod. a také urychlení pokračujícího sušení na vypalovací vlhkost. V manufakturách, pokud se neinvestuje do sušárny, odpočívají vytvarované polotovary v regálech a dosouší se ve vypalovací peci. Od určitého množství kusů, počtu zaměstnanců a při souběžné práci na různorodějším sortimentu, přichází potřeba rozhodnout, zda podnikání rozvíjet. Právě neexistence sušárny je úzkým místem ke zvyšování produktivity. Její pořízení je záležitostí vcelku jednoduchého propočtu návratnosti. Jde o to, že keramik, podle své situace posuzuje fakt, že mu mikrovlny umožní zakládat již vysušené polotovary do vypalovací pece během jedné hodiny. Věc se stává zřejmější, jestliže jsou prostorové limity pro rozšíření výroby nebo se vyskytují neproduktivní časy a vytížení personálu může být více efektivní.

PARAMETRY
ROmiLL batchDRYCER
small
medium
large
Délka
600 mm 800 mm 1300 mm
Šířka 
600 800 1300
Vnitřní výška komory
700 700 900
Výška zařízení
1800 mm 2000 mm
Provedení
nerezavějící ocel
Příkon
1.5 kW 3 kW 6 kW
Hmotnost 
160 kg 210 kg 420 kg
Certifikace
 (jinak dle teritoriálních předpisů)
Řídicí systém
ovládání ručního nastavování parametrů*)

*)programovatelný automat na vyžádání