loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

EKONOMIKA 
 • zrychlení výroby – hodiny místo směn
 • plynulost výroby
 • minimální prostor
 • eliminace zmetkovitosti
 • minimální tepelné ztráty
 
DESÍTKY MIKROVLNNÝCH SUŠÁREN ROmiLL
jsou dlouhodobě úspěšně nasazeny v keramických provozech

Modulární mikrovlnná sušárna sanitární keramiky
 • MIKROVLNY ZPŮSOBUJÍ REVOLUCI v sanitární keramice, protože podobně rychlý, účinný a rovnoměrný odvod vody nelze dosáhnout jiným sušením než dielektrickým
 • MODULÁRNÍ KONCEPCE kombinuje vlastnosti dávkových komorových a průběžných tunelových konvenčních sušáren1. TVAROVÁ STABILIZACE PŘEDSUŠENÍM A OTEVŘENÍ PÓRŮ PRO DIFUZI VODY Z VNITŘKU STĚNY PŘED HLAVNÍM SUŠENÍM
Polotovar z čerstvě odlité keramiky je náchylný k tvarovému znehodnocení. Kvůli potřebě okamžité manipulace s ním, je žádoucí, bezprostředně po vyjmutí z formy, snížit jeho nadměrnou plasticitu odstraněním části vlhkosti. Současně, protože se při tom prohřeje celá tloušťka stěny, otevřou se póry, jimiž kapalina kapilárními silami vzlíná k povrchu v průběhu dalšího sušení. Voda, na rozdíl od keramické hmoty, mikrovlnnou energii absorbuje a ohřívá se současně v každé hloubce stěny produktu. S nárůstem teploty se zvyšuje tlak, a proto jsou molekuly vody vytěsňovány na povrch, kde je tlak nižší. Mikrovlnný výkon je možné velmi přesně řídit, takže odpařování v této fázi, choulostivé na vznik mikrotrhlin, je dostatečně pozvolné. 

Pohotovým předsušením za jednotky minut stabilizují mikrovlny v prvním modulu těleso pro manipulaci. V připojených modulech, v nichž dochází ke snižování vlhkosti na kritickou mez, postupuje polotovar mikrovlnnou sušárnou. Technologické uspořádání je efektivní, energeticky úsporné a výrobky nevykazují vady.

 VLHKOST ZAČÁTEK
KONEC
DOBA SUŠENÍ   VÝSLEDEK
Stabilizační 20 % 18 % 0,25 h pohotové překonání choulostivé konzistence čerstvého odlitku, která limituje manipulaci a retuši, bez odstávek a meziskladů
Kritická 10 % 2,25 h rychlé avšak šetrné odpaření volné a fyzikálně mechanicky vázané vody umožňuje další intenzivní sušení bez zmetků s trhlinami
Vypalovací 1 % 7 h odvod volné vody je ukončen, odpařuje se především voda s fyzikálněchemickou vazbou, do výpalu zůstává voda krystalická


2. SUŠENÍ NA KRITICKOU VLHKOST
Nejprve se odpaří mezimolekulární voda, která odděluje tuhé částice od sebe. Jak tato voda odchází, zrna pevných látek se přibližují a tuhost zvyšuje. Při vlhkosti na kritickém bodě se již zrna dotýkají a smrštění se zastaví. Při horkovzdušném sušení se nejprve ohřeje povrch, který se smrští dříve než chladnější vnitřek a tahové napětí na povrchu způsobuje trhliny. V mikrovlnných sušárnách ROmiLL lze dosáhnout rovnoměrnou teplotu v tloušťce stěny odlitku. Deformace nevznikají, protože napětí mezi povrchem a vnitřkem je nulové. Výkon se přiměřeně dávkuje podle suroviny, velikosti, tvaru a tloušťky stěn. Průběh odvodu vlhkosti je v každém okamžiku mikrovlnného sušení optimální.

Při vlhkosti pod kritickou hodnotou k objemovým změnám tělesa již nedochází a sušení, může probíhat rychleji. Zařazení dalších mikrovlnných modulů umožňuje výrazně zkrátit zbývající fázi sušení na hodnoty potřebné pro výpal.

3. SUŠENÍ NA VYPALOVACÍ VLHKOST
Kapilární voda, navázaná fyzikální přitažlivostí, se uvnitř pórů uvolňuje ve formě páry. Ta má mnohonásobně větší objem, proto se zpomaluje její difúze a tím vzlínání kapilární vlhkosti k povrchu. Kvůli nízké teplotě vnitřku při horkovzdušném sušení má prostup vlhkosti malou intenzitu, dokud se střed stěny od povrchu neprohřeje. Přehřátí naopak vyvolá přetlak, který způsobí destrukci tělesa, jestliže pára nestačí unikat póry. Protože mikrovlny okolní vzduch neohřívají, nevytvoří se na povrchu nepropustná krusta, bránící odpařování při konvekčních způsobech. Nastavování parametrů horkovzdušné sušárny je pro každý druh výrobku klíčové. Vyžaduje pokaždé jinou kombinaci hodnot teploty, vlhkosti, proudění a rychlosti průchodu sušícím tunelem. Přitom optimální vyladění konvenčních kontinuálních linek je v provozu prakticky nemožné. U mikrovln se řídí pouze vyzářený výkon, jehož režimy lze citlivě nastavit na limity, které snesou jednotlivé fáze sušení.

PRAXE
Modulární sušárny sanitární keramiky jsou předurčeny pro výrobky komplikovaných tvarů. Čerstvé odlitky klozetů, bidetů apod. se v nich, v řádu jednotek hodin, vysuší na hodnoty umožňující vypalování. Cyklus přestupu kusu z jednoho modulu do druhého odpovídá času potřebnému na zhotovení odlitku. Ten se může se lišit v závislosti na surovině, způsobu lití, tvaru a velikosti. Typické tlakové lití toaletní mísy a její přesun robotickým ramenem do prvního modulu trvá 15 minut. V něm za tuto dobu proběhne tvarová stabilizace mikrovlnným předsušením. Současně se dokonale prohřeje celá tloušťka stěny, takže voda vzlíná kapilárami k povrchu. Takto se již na samém začátku urychlí sušení, nejprve na kritickou a následně vypalovací hodnotu, v dalších modulech. Mikrovlny zkrátí sušení řádově, jestliže odstávka ke stabilizaci po odlití a samotné sušení až k výpalu trvá běžnými postupy 2 dny.

OBSLUHA
Řídicí systém umožňuje naprogramovat sušící režimy dle požadavků technologa, sleduje bezvadnou funkci, hlásí odchylky a ukládá záznamy. Obsluhu zvládne i personál bez kvalifikace. Ovládání lze podřídit systému robota manipulujícího s polotovary. Zařízení nevyžaduje zvláštní zásahy. Spotřební materiál je snadno vyměnitelný elektromechanikem. Výrobce i tak zabezpečí pozáruční servis.

INVESTICE
Oproti zdlouhavým neefektivním horkovzdušným technologiím, které kromě vody zbytečně prohřívají samotnou hmotu, a teplo prostupuje od povrchu dovnitř pomalu, jsou náklady mikrovln bezkonkurenční. 
Konstrukce a použité komponenty umožňují dlouhou životnost v nepřetržitém bezporuchovém provozu.