loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

ROVNOMĚRNOST OHŘEVU

Je u mikrovln velmi vysoká. Proto lze dosáhnout zlepšení mechanických vlastností profilu, resp. výrobu větších a tvarově složitých profilů. Kromě velikosti a tvaru profilu závisí dávkování mikrovlnné energie ještě na druhu pryskyřice a katalyzátoru.

SUŠENÍ VLÁKEN

Pokud se mikrovlny použijí i na odstranění vlhkosti svazku skelných vláken před smočením v pryskyřici, lze dosáhnout extrémně vysokých mechanických vlastností, resp. snížení tlouštěk profilů. To má význam u vysoce jakostních tažených kompozitů, vesměs plochých profilů.

Kompozity

VYTVRZOVÁNÍ EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC

Makromolekuly katalyzátoru obsahují polární skupiny a v mikrovlnném poli proto dochází k lokálnímu přehřívání na molekulární úrovni, vzniká tepelný rozdíl mezi polárními skupinami uvnitř molekuly a ostatními nepolárními částmi molekuly. Čím silnější je dipólový moment, tím vyšší je teplota lokálních „horkých“ míst, a tím rychleji probíhá vytvrzovací reakce.

ROZDÍLY VE ZPŮSOBU OHŘEVU

Epoxidové pryskyřice patří mezi materiály, u kterých je pozorována vyšší rychlost reakce během mikrovlnného ohřevu ve srovnání s konvenčním ohřevem při stejné teplotě a koncentraci složek vstupujících do reakce. U mikrovln lze exotermní reakci nastartovat v celém průřezu materiálu rovnoměrně, zatím co klasický ohřev ve vytvrzovací hlavě působí pouze na povrch profilu zpracovávaného kompozitu.

RYCHLOST

Mikrovlny výrazně urychlí zpracovatelskou kapacitu, protože rychlost šíření tepla do středu materiálu podstatně omezuje rychlost průchodu taženého profilu linkou. Vytvrzovací reakci lze dosáhnout už velmi malým mikrovlnným výkonem.