loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

MW Předehřev

Procesy vulkanizace i devulkanizace, nejčastěji při dávkovém zpracování sortimentu tvarovaného lisováním pod tlakem, lze urychlit předehřátím na vhodnou teplotu.

OHŘEV NA RÁDIOVÝCH FREKVENCÍCH

Kromě zpracování velkorozměrových produktů je nejvýznamnější aplikací ohřevu na rádiových frekvencích spojování vrstev gumy s použitím pojidel, jež mají výrazně vyšší ztrátový činitel než guma. Ohřívají se proto ve srovnání se základním materiálem podstatně intenzivněji a uplatní svůj pojivý účinek.

Guma

Zahrnuje jak ohřev na rádiových frekvencích, tak mikrovlnný ohřev. Elastomery se vyznačují nízkou tepelnou vodivostí. Při konvenčním ohřevu se od vnějšího zdroje tepla nejdříve ohřeje povrch a vzniká tepelný gradient, který ztěžuje rychlé prohřátí celého objemu materiálu a může negativně ovlivnit jeho vlastnosti. Naproti tomu dielektrický ohřev působí současně do celé hloubky materiálu. Různé druhy přírodní i syntetické gumy a používaná plnidla mají odlišné dielektrické vlastnosti a tím různě reagují na vysokofrekvenční elektromagnetické pole.

KONTINUÁLNÍ MIKROVLNNÁ VULKANIZACE

Vulkanizace extrudovaných profilů je nejrozšířenější aplikací mikrovlnného ohřevu v gumárenství. Průřez profilu, vlastnosti daného druhu gumy a požadovaná výrobní kapacita ovlivňují rychlost posunu profilu, řízení průběhu a především velikost instalovaného mikrovlnného výkonu (typicky 1 kW na cca 30 kg produktu za hodinu). V extrudéru se teplota zvýší na 80-90 °C a před vstupem do vulkanizačního tunelu je zařazen mikrovlnný předehřev na teplotu přibližně 130 °C. Po vstupu do tunelu se materiál rychle zahřeje na vulkanizační teplotu. např. na 180 °C, podle složení směsi. Po průchodu mikrovlnným tunelem se směs udržuje na požadované teplotě po dobu 60-90 sekund, například horkovzdušným systémem. Poté se ochladí. Na rozdíl od vulkanizace lisovaných produktů, jež probíhá zásadně pod tlakem, postačuje atmosférický tlak. To umožňuje univerzální konstrukci a zpracování různých profilů bez podstatných úprav linek, jejichž konstrukční řešení je většinou koncepčně podobné.

MIKROVLNNÁ REGENERACE ODPADOVÉ GUMY

Recyklace gumy vyžaduje přerušení můstkových vazeb, vytvořených vulkanizací. Problém je v tom, že devulkanizační a depolymerizační teploty jsou blízké. Je to dáno podobností mezi atomovými vazbami uhlíku a síry, jež musí být přerušeny (S-S a C-S vazby při devulkanizaci a C-C vazby při depolymerizaci). Proto je pro tepelný proces nezbytná přesnost a homogenita.

VULKANIZACE KOMBINACÍ MIKROVLNNÉHO A INFRAČERVENÉHO OHŘEVU

Profil vystupující z extrudéru je nejdříve předehříván mikrovlnami. Následuje vulkanizace opět mikrovlnným ohřevem, ale stěny komory jsou tvořeny povrchem na bázi sloučenin křemíku nebo hliníku, který jednak lze ohřívat na vysokou teplotu zvenčí, a jednak tento materiál reaguje na mikrovlny. mikrovlnná energie nespotřebovaná přímo ve zpracovávaném profilu proto přispívá k ohřevu stěn tunelu na teplotu, při níž dochází k infračervenému vyzařování. Podstatně se zvýší využití mikrovlnná energie a rovnoměrnost ohřevu. Profil je proto vulkanizován zcela homogenně a má vynikající vlastnosti.